Elérhetőségek

LV SMART Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9700 Szombathely,
Szűrcsapó utca 21.
Telefon: +3694452750
E-mail: info@lvsmart.hu


ÁSZF Prémium szolgáltatásra


Általános Szerződési Feltételek

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó LV Smart Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 21., cg.: 18-09-112999, adószám: 25739789-2-18, a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes, vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

 

1. A szerződés tárgya – Az LV Smart Kft. által nyújtott szolgáltatások

Az LV Smart Kft. egy határozatlan idejű, de éves ciklusokra bontott karbantartási szerződést köt ügyfeleivel, melyben vállalja, hogy

-       évente egyszer, díjmentesen karbantartja a gázkészülékeket, tisztítja és beállítja,

-       3 lehetséges időpontot ajánl fel fűtésszezonon kívül (április eleje és augusztus vége között), hogy az előre egyeztetett időpontban elvégezhesse a gázkészülék éves karbantartását

-       váratlan meghibásodás esetén az év bármely időpontjában a bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a meghibásodott készülék megjavítását,

-       meghibásodás esetén évente egyszer, 20.000 Ft erejéig állja a javítás és a kiszállás költségeit, és csak az ezen felül eső anyag-, és javítási költséget számolja fel,

-       egyszerű, QR kódos bejelentkezési felületet biztosít minden ügyfele részére,

-       új készülék üzembe helyezésekor lehetőséget biztosít kiterjesztett garanciaszerződésre, illetve rendszergarancia szerződésre is, mely a rendszerhez tartozó egyéb berendezésekre is kiterjed,

 

Nem tartozik a szolgáltatás kereteibe:

-       Ha a hibaelhárításkor az LV Smart Kft. munkatársai megállapítják, hogy a fűtés vagy melegvíz hiányát nem a szerződésben foglalt gázkészülék meghibásodása okozta (pl. szobatermosztát, keringető szivattyú). Ebben az esetben a javítás költsége külön tételben kerül felszámolásra.

 

2. Megrendelői regisztráció:

 1. A Megrendelők az alábbi módon regisztrálhatnak az LV Smart Kft. szolgáltatásaira:

-       az LV Smart Kft. irodájában az ügyfeleket beregisztrálja a rendszerbe. A belépéshez az ügyfeleknek biztosít egy QR kódot, amely a szerviz munkalap azonosítóját tartalmazza, amelynek segítségével lehetőséget biztosít a hiba bejelentésére vagy a karbantartási időpont kérésére. Emellett lehetőséget biztosít az internetes honlapján (http://www.lvsmart-ugyfel.hu/) történő közvetlen belépésre az ügyfélszolgálati irodában már előre beregisztrált email cím és jelszó megadásával.

-       Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni és a megadott adataikban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói regisztráció során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a honlapon megadott személyes adatait módosítani, javítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a Regisztrációt visszautasítsa.

 1. A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 2. Amennyiben Megrendelő a regisztráció során megadott email címét elveszti, elfelejti, kérelmére a Szolgáltató reprodukálja, módosítja jelszavát.
 3. Az LV Smart Kft. internetes honlapján történő regisztráció során megadott felhasználónévhez és jelszóhoz történő minden tevékenységgel kapcsolatban a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint a felhasználónév és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
 4. Megrendelő jogosult az LV Smart Kft. honlapjához tartozó felhasználói fiókját törölni. Amennyiben Megrendelő a törlési szándékát jelzi az info@lvsmart.hu email címen, a Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről.

 

3. Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et az LV Smart Kft-vel történő szerződéskötéssel egyidejűleg fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy az LV Smart Kft. a rendszerébe történő regisztrálás során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az LV Smart Kft. szolgáltatásait csak az ÁSZF elfogadásával jogosult igénybe venni.

 

4. Adatkezelés

 1. A www.lvsmart-ugyfel.hu internetes honlapon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

5. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

1.     Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

2.     Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy személyesen kommunikálhat.

 

 

 

6. A szerződés időtartam és fizetési feltételek

1.     A szerződés 1 évre jön létre. Amennyiben Megrendelő nem jelzi a szerződés lejártát megelőzően legalább 30 nappal, hogy a szolgáltatást a következő évben nem kívánja igénybe venni, a szerződés automatikusan 1 évvel meghosszabbodik.

2.     Amennyiben Megrendelő a szerződés fennállása alatt bármikor az 1 év szerződési ciklus lejárta előtt a szerződést felmondja, figyelemmel a szerződés átalánydíjas jellegére, az adott évre már nyújtott szolgáltatásokat köteles megfizetni a Vállalkozó részére az általa kiállított elszámolás és számla alapján.

3.     Az átalánydíj havonta kerül kiszámlázásra a Megrendelő felé. A Megrendelő az átalánydíjat a számla kiállítását követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó 11747006-21236332 számú bankszámlájára átutalással, vagy a Vállalkozó ügyfélszolgálati irodáján készpénzben.

4.     A díjazás a Megrendelő gázkészülék típusának, továbbá az általa üzemeltetett rendszer méretének függvénye. Az adott évre vonatkozó árakat a Vállalkozó hirdetményben teszi közzé honlapján és ügyfélszolgálati irodájában. Az áremelkedés a már megkötött szerződések adott 1 éves ciklusra fizetendő díjait nem érinti.

 

7. Szolgáltató felelősségi köre

 

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

a)     kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b)    az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

 

8. Az ÁSZF módosítása

 

1.     Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)                 jogszabályváltozás;

c) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

2.      Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).

3.     Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

 

9. A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3.  Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a szerződés a díjak éves szintre történő lebontása miatt éves ciklusokban értelmezendő.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3.  felelősségi károkra,
  4.  a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

 

 Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
LV SMART Korlátolt Felelősségű Társaság - Magyar